Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Pojmy použité v tomto reklamačním řádu jsou definovány a rovněž užívány stejným způsobem, jako je tomu v Obchodních podmínkách.

 

Záruka

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba v délce 24 měsíců od převzetí zboží pro spotřebitele a 6 měsíců pro kupujícího, který není spotřebitelem (podnikatel). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií) a uveďte popis vady a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem. 

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. O vyřízení reklamace Vás budeme e-mailem či telefonicky v této lhůtě informovat. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (např. změna materiálu úměrná délce užívání) a na závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

 

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  1. a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 

  1. b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 

  1. c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

  1. d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

  

  1. e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Práva spotřebitele při uplatnění záruky

Nemá-li věc vlastnosti vymezené v Obchodních podmínkách společnosti a výše v tomto reklamačním řadu, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. kupující má dále právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci.

 

Kupujícímu nenáleží práva z vadného plnění pokud: 

  1. a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

 

  1. b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

 

  1. c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím

 

  1. d) vyplývá-li to z povahy věci

 

Pokud jste obdržel(a) od našeho zásilkového obchodu jiný výrobek, než jste si objednal(a) (neúmyslná záměna při balení výrobků), nebo jste obdržel(a) výrobek vadný, zašlete nám jej zpět, nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem (nebo jeho kopií) a uveďte popis vad. My Vám bezplatně zašleme výrobek správný (resp. bezvadný).

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě (např. vhodným obalem pro zaslání aktovky je krabice nikoli plastový obal).

Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní riziko, na adresu provozovny:

JINOHRÁTKY

Starokolínská 425, 190 16 Praha 9 - Újezd nad Lesy

Vendula Skřivánková, e-mail: vendula@jinohratky.cz, mob.: +420724190050

 

 

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2020. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.