Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.jinohratky.cz

Společnost: JINOHRÁTKY s.r.o.,

Se sídlem: Dražická 2464/21, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy

IČ/DIČ: 04357442/ CZ04357442

E-mailová adresa: vendula@jinohratky.cz

Telefonní číslo: +420724190050

 

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:         

Moje adresa:                             

Můj telefon a e-mail:              

 

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Vážení,

Dne____________________jsem ve Vašem obchodě___________________vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 1. Datum objednání                       /datum obdržení
 2. Číslo objednávky:
 3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem

 
a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

 

 1. Jméno a příjmení spotřebitele:
 2. Adresa spotřebitele:
 3. Email:
 4. Telefon:

   

  V__________________________ dne_____________

   

                                     
  ______________________________________
  (podpis)

                Jméno a příjmení spotřebitele

   

  Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č.

   

   

   

  Obecná poučení k uplatnění reklamace

  Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

  Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

  Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

  Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.